Aannamebeleid Petrus' Bandenschool

Aannamebeleid leerlingen SPOVenray

Context van beleid            

Binnen de stichting  SPOVenray lopen meerdere scholen tegen de grenzen van de beschikbare ruimte in hun gebouwen aan. Het beperkt aantal beschikbare lokalen en de begrenzing van het leerlingenaantal per groep, betekent dat de Stichting  aannamebeleid heeft ontwikkeld om zo goed mogelijk recht te doen bij de wensen van ouders tot aanmelding en plaatsing van hun kind op de school van de voorkeur, rekening houdend met de begrenzing per school.

Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de instroom, omdat groei op den duur niet meer opgevangen kan worden in het eigen gebouw van een school. 

Onderwijs op een dislocatie, mogelijk buiten de wijk, is voor meerdere betrokkenen en om diverse redenen geen gewenste optie. 

Algemene uitgangspunten

 • In principe staan de scholen van de Stichting SPOVenray open voor alle leerlingen;

 • De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen op een school;

 • In het aannamebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen:

  • Aanmelding van de leerling: de aanvraag tot een toelating 

  • Toelating en inschrijving van de leerling: het kind wordt als leerling op de leerling lijst ingeschreven.

  • Plaatsing van de leerling; de feitelijke plaatsing van de leerling in een bepaalde groep

 • Het bestuur heeft zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs; als kinderen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte worden aangemeld, zal na beoordeling van beschikbare plaatsen beoordeeld worden of het kind gelet op het ondersteuningsprofiel van de school, als leerling kan worden toegelaten.  Zo niet, dan wordt in overleg met ouders gezocht naar een passend alternatief. 

 • Er kan een limiet gesteld worden aan het aantal aan te nemen leerlingen op een school;

 • Het aannamebeleid leerlingen wordt door de schooldirecteur aan de MR van de school ter advisering voorgelegd;

 • Op basis van het goedgekeurde aannamebeleid leerlingen beslist de directeur van de school omtrent de aanname van een leerling. 

 

  Uitgangspunten voor De Petrus Banden School  

                Voor de Petrus Banden School wordt voor het schooljaar 2021-2022 mogelijk een over-inschrijving verwacht. 
                Met instemming van de MR, is besloten een aannamebeleid te formuleren. 
                De effecten van dit beleid worden gedurende het schooljaar 2020-2021 gemonitord en geëvalueerd, waarna wordt
                besloten of het beleid  wordt voortgezet.

  
Petrus Banden School    
 1. De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen. De Petrus Banden School beschikt over 17 leslokalen.

 2. Aannamebeleid betreft 4-jarigen én zij-instromers vanaf groep  2.

 3. Als Peildatum voor de uitvoering van aannamebeleid geldt:
  Inschrijving uiterlijk 31 maart 2021. 
  Met de ouders van de aangemelde leerlingen die  in schooljaar 2021-2022 vier jaar worden, wordt dit aannamebeleid gedeeld.   
  Aanmeldingen voorafgaand aan de peildatum  hebben geen invloed op het rangorde  voor plaatsing van  leerlingen. 

 1. Kinderen kunnen op één school aangemeld worden, zie aanmeldformulier.

 2. Naast het aannamebeleid leerlingen geldt voor alle aangemelde leerlingen dat de Petrus Banden School vóór definitieve inschrijving en plaatsing bekijkt of zij aan de begeleidingsbehoeften van de leerlingen kunnen voldoen. Het Bestuurs- en Ondersteuningsprofiel is mede bepalend voor de plaatsing  op de school. 

 3. Voor de wijk / buurt beschrijvingen worden de benamingen gehanteerd die de gemeente in haar wijkoverzicht van Venray gebruikt, zie bijlage. In het aannamebeleid worden de wijken Brukske, Veltum en de Landweert niet opgesplitst in deelwijken.

 

Aannamebeleid

 1. Aantal plaatsbare leerlingen per schooljaar bedraagt 30 leerlingen per leerjaar / groep. De schooldirectie kan besluiten hiervan af te wijken(zowel naar boven én naar beneden) indien een specifieke situatie hierom vraagt.

 2. Beleid zij-instromers
  Indien de maximale capaciteit nog niet is bereikt, worden zij-instromers lopende  een schooljaar op volgorde van    instroomdatum geplaatst.
   Bij gelijktijdige instroom en overschrijding van de maximale  capaciteit geldt het  aannamebeleid 4-jarigen.

 3. Beleid 4-jarigen (jongste kleuters)
  De Petrus Banden School heeft vier groepen 1-2 en daarnaast mogelijk  één instroomgroep. Het opstarten van een instroomgroep en het aantal te plaatsen leerlingen in de instroomgroep, wordt afgestemd op de maximale groepsgrootte van 2 x 30 leerlingen in de uiteindelijke groepen 3.  De capaciteit van de instroomgroep ligt altijd beneden de 30 leerlingen. Bij overschrijding van het bepaalde aantal van 30 leerlingen per (reguliere)groep, geldt de volgende rangorde van inschrijving:     

 4. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten.            

 5. Kinderen uit de Oranjebuurt, de Burggraaf en het Centrum.

           6.  Kinderen uit Smakterheide, de Brabander, Vlakwater, Antoniusveld,    

                 Noord-West,West-Midden, West-Zuid, Bomenbuurt.

            7. Kinderen uit de wijk Veltum.

            8. Kinderen uit overige wijken / dorpen.    

 • Tweelingen doen bij een eventuele loting als één leerling mee. Beide leerlingen worden zo wel of niet ingeloot. 

 • Aangemelde leerlingen uit eerdere voorrangsregels worden met voorrang ingeschreven boven de leerlingen uit een daaropvolgende voorrangsregel.;

 • Indien de aanmeldingen het aantal van 30 leerlingen per groep overschrijden, wordt bekeken in welke voorrangsregel ( 1 t/m 5) de overschrijding zit.     

 • Aangemelde leerlingen uit daarop volgende voorrangsregels worden niet ingeschreven. De directie communiceert dit met de ouders. 

 • Aangemelde leerlingen uit eerdere voorrangsregels worden ingeschreven.    

 • Bepaald wordt hoeveel leerlingen in de voorrangsregel met overschrijding geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt in betreffende regel een lotingssysteem toegepast. Het bestuur van SPOVenray zal de loting uitvoeren en hierover met betrokkenen communiceren.   

 • Ouders van betreffende kinderen worden over de uitslag van de loting geïnformeerd. 

 • Ouders van uitgelote kinderen kunnen hun kind nog aanmelden op een andere school. 

  Plattegrond Aanname beleid Petrus Banden School.pdf