Aannamebeleid Petrus' Bandenschool

Aannamebeleid leerlingen SPOVenray, schooljaar 2022-2023

 

Context van beleid

Binnen de stichting  SPO Venray lopen meerdere scholen tegen de grenzen van de beschikbare ruimte in hun gebouwen aan. Het beperkt aantal beschikbare lokalen en de begrenzing van het leerlingenaantal per groep, betekent dat de Stichting  aannamebeleid heeft ontwikkeld om zo goed mogelijk recht te doen bij de wensen van ouders tot aanmelding en plaatsing van hun kind op de school van de voorkeur, rekening houdend met de begrenzing per school.
Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de instroom, omdat groei op den duur niet meer opgevangen kan worden in het eigen gebouw van een school. 
Onderwijs op een dislocatie, mogelijk buiten de wijk, is voor meerdere betrokkenen en om diverse redenen geen gewenste optie. 

 

Algemene uitgangspunten

 • In principe staan de scholen van de Stichting SPOVenray open voor alle leerlingen;

 • De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen op een school;

 • In het aannamebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen:

  • Aanmelding van de leerling: de aanvraag tot een toelating 

  • Toelating en inschrijving van de leerling: het kind wordt als leerling op de leerling lijst ingeschreven.

  • Plaatsing van de leerling; de feitelijke plaatsing van de leerling in een bepaalde groep

 • Het bestuur heeft zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs; als kinderen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte worden aangemeld, zal na beoordeling van beschikbare plaatsen beoordeeld worden of het kind gelet op het ondersteuningsprofiel van de school, als leerling kan worden toegelaten.  Zo niet, dan wordt in overleg met ouders gezocht naar een passend alternatief. 

 • Er kan een limiet gesteld worden aan het aantal aan te nemen leerlingen op een school;

 • Het aannamebeleid leerlingen wordt door de schooldirecteur aan de MR van de school ter advisering voorgelegd;

 • Op basis van het goedgekeurde aannamebeleid leerlingen beslist de directeur van de school omtrent de aanname van een leerling. 

 

 

Uitgangspunten voor basisschool Petrus' Banden  

 Voor de Petrus Banden School wordt voor het schooljaar 2022-2023 mogelijk een over-inschrijving verwacht. Met instemming van de MR, is besloten een aannamebeleid te formuleren. 
De effecten van het aannamebeleid zullen jaarlijks worden gemonitord en geëvalueerd, waarna wordt besloten of het belevoor het volgende schooljaar wordt voortgezet.

 

Basisschool Petrus' Banden

 1. De ruimte van een schoolgebouw is leidend voor het aantal mogelijke groepen.         

 2. Aannamebeleid betreft 4-jarigen én zij-instromers vanaf groep  2.

 3. Als peildatum voor de uitvoering van aannamebeleid geldt: 8 maart 2022.

                Inschrijving uiterlijk 1 maart 2022. Met de ouders van de aangemelde leerlingen die   in schooljaar 2022-2023 vier jaar worden, wordt dit aannamebeleid besproken.    

                Aanmeldingen voorafgaand aan de peildatum  hebben geen invloed op het rangorde  voor plaatsing van leerlingen. 

 1. Kinderen kunnen op één school aangemeld worden, zie aanmeldformulier van SPOVenray.

 2. Naast het aannamebeleid leerlingen geldt voor alle aangemelde leerlingen dat basisschool Petrus' Banden vóór definitieve inschrijving en plaatsing bekijkt of zij aan de begeleidingsbehoeften van de leerlingen kunnen voldoen. Het Bestuurs- en Ondersteuningsprofiel is mede bepalend voor de plaatsing beoordeling op de school. 

 3. Voor de wijk / buurt beschrijvingen worden de benamingen gehanteerd die de gemeente in haar wijkoverzicht van Venray gebruikt, zie bijlage. In het aannamebeleid worden de wijken Brukske, Veltum en de Landweert niet opgesplitst in deelwijken.

 

Aannamebeleid

 1. Aantal plaatsbare leerlingen per schooljaar bedraagt 30 leerlingen per leerjaar / groep. De schooldirectie kan besluiten hiervan af te wijken(zowel naar boven én naar beneden) indien een specifieke situatie hierom vraagt.

 2. Beleid zij-instromers
   Indien de maximale capaciteit nog niet is bereikt, worden zij-instromers lopende een schooljaar op volgorde van instroomdatum geplaatst. Bij gelijktijdige instroom en overschrijding van de maximale capaciteit geldt het aannamebeleid 4-jarigen.

 3. Beleid 4-jarigen (jongste kleuters)

 • Basisschool Petrus" Banden heeft vijf groepen 1-2. Het aantal te plaatsen leerlingen in de groepen 1-2, wordt afgestemd op de maximale groepsgrootte van 2 x 30 leerlingen in de uiteindelijke groepen 3.  Bij overschrijding van het bepaalde aantal van 30 leerlingen per (reguliere)groep, geldt de volgende rangorde van inschrijving: 

 1. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten.

 2. Kinderen uit de Oranjebuurt, de Burggraaf en het Centrum.

 3. Kinderen uit de Brabander,  Annahaeghe,  Vlakwater,  Noord-West.

 4. Kinderen uit de Bomenbuurt, Antoniusveld, West-Zuid. 

 5. Kinderen uit West-Midden, Smakterheide.

 6. Kinderen uit  Veltum, Brukske en Landweert.

 7. Kinderen uit de omliggende dorpen.  

 • Tweelingen doen bij een eventuele loting als één leerling mee. Beide leerlingen worden zo wel of niet ingeloot. 

 • Aangemelde leerlingen uit eerdere voorrangsregels worden met voorrang ingeschreven boven de leerlingen uit een daaropvolgende voorrangsregel.;

 • Indien de aanmeldingen het aantal van 30 leerlingen per groep overschrijden, wordt bekeken in welke voorrangsregel de overschrijding zit.

 • Aangemelde leerlingen uit daarop volgende voorrangsregels worden niet ingeschreven. De directie communiceert dit met de ouders. 

 • Aangemelde leerlingen uit eerdere voorrangsregels worden ingeschreven.

 • Bepaald wordt hoeveel leerlingen in de voorrangsregel met overschrijding geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt in betreffende regel een lotingssysteem toegepast. Het bestuur van SPOVenray zal de loting uitvoeren en hierover met betrokkenen communiceren.   

 • Ouders van betreffende kinderen worden over de uitslag van de loting geïnformeerd. 

 • Ouders van uitgelote kinderen kunnen hun kind nog aanmelden op een andere school.

Plattegrond Aannamebeleid bs Petrus' Banden

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351